آگهی دعوت به معامله تملک اراضی انتقال آب ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه
آگهی دعوت به معامله تملک اراضی انتقال آب ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه
آگهی دعوت به معامله تملک اراضی انتقال آب ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه واقع در روستاهای پیر اسحاق، کرال و زال شهرستان مرند

با توجه به اینکه علیرغم انجام تشریفات قانونی مربوط به تملک اراضی و املاک واقع در طرح انتقال آب ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه در محدوده روستای پیراسحاق شهرستان مرند تاکنون انجام معامله قطعی ممکن نگردیده است لذا به استناد ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به مالکین و صاحبان حقوق واقع در محدوده تملک طرح مذکور (مطابق کروکی) اعلام می گردد ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ انتشار این آگهی با در دست داشتن اسناد مثبته به دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای واقع در تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، جنب اداره بازرگانی جهت هماهنگی انجام سایر تشریفات قانونی مراجعه نمایند . در غیر اینصورت ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیات کارشناسی تعیین گردیده است به صندوق ثبت محل تودیع و تشریفات قانونی لازم در خصوص تملک و تصرف ملک مورد اجرا گذاشته خواهد شد.