آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در نظر دارد پروژه ای با اطلاعات عمومی مشروطه ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد شرایط صلاحیت دار واگذار نماید.

شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در نظر دارد پروژه ای با اطلاعات عمومی مشروطه ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد شرایط صلاحیت دار واگذار نماید.

کارفرما: شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
دستگاه نظارت: نماینده منتخب کارفرما
عنوان پروژه : عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای و سدهای انحرافی مراغه، خانقاه و شیخ بابا

– مهلت خرید اسناد: مطابق تاریخ های مندرج در سامانه و حداقل سه روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم (چاپ آ”هی نوبت دوم به فاصله ۳ روز پس از انتشار آگهی نوبت اول خواهد بود)
– محل خرید اسناد ارزیابی: خرید اسناد ارزیابی کیفی صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir امکانذپذیر میباشد.
– مهلت تحویل اسناد تکمیل شده: مطابق تاریخهای مندرج در سامانه (حداقل ۱۵ روز پس از آخرین مهلت فروش اسناد)
بدیهی است متعاقبا دعوتنامه کتبی جهت دریافت مابقی اسناد مناقصه به مناقصه گران حائز شرایط ارسال خواهد شد.
– متن آگهی در سایت نیز www.azarwater.ir موجود است.

– کلیه مناقصه گران موظفند اسناد ارزیابی کیفی را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir طبق موعد زمانی مندرج در سایت تکمیل و بارگزاری نمایند. بدیهی است مراحل ثبت نام و اخذ امضای الکترونیکی با مراجعه به مراکز دفاتر ثبت نام سامانه در استانها و سایر موارد مورد لزوم سامانه نیز بایستی رعایت گردد.

روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی