آگهی تجدید مناقصه خرید کابل آلومینیومی و سرکابل
آگهی تجدید مناقصه خرید کابل آلومینیومی و سرکابل
شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد مناقصه خرید کابل 1600 آلومینیومی و مفصل و سرکابل و سایر متعلقات خط کابلی 132 کیلوولت تک مداره گلستان-خاقانی را به صورت مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.

شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد مناقصه خرید کابل ۱۶۰۰ آلومینیومی و مفصل و سرکابل و سایر متعلقات خط کابلی ۱۳۲ کیلوولت تک مداره گلستان-خاقانی را به صورت مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.