آگهی مزایده عمومی املاک
آگهی مزایده عمومی املاک
شهرداری منطقه 5 تبریز در نظر دارد باستناد مجوز اخذ شده، تعدادی از املاک تحت مالکیت خودرا از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( www.setadiran .ir) واگذار نماید:

شهرداری منطقه ۵ تبریز در نظر دارد باستناد مجوز اخذ شده، تعدادی از املاک تحت مالکیت خودرا از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( www.setadiran .ir) واگذار نماید:

۱ ) مبلغ سپرده شرکت در مزایده به میزان ۵ درصد ارزش کل قطعه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد به حساب شماره ۱۰۰۲۱۴۶۹۶۶ در وجه شهرداری منطقه ۵ تبریز واریز گردد.
۲ ) لذا اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی واجد شرایط جهت دریافت اسناد مزایده می توانند از ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخه ۲۲/۰۶/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۴:۰۰روز چهارشنبه مورخه ۰۵/۰۷/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) مراجعه نمایند . آخرین مهلت بارگذاری مدارک بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد از ساعت ۱۴:۰۰ روز چهار شنبه ۰۵/۰۷/۱۴۰۲ لغایت ساعت ۱۴:۰۰روز دو شنبه ۱۷/۰۷/۱۴۰۲ می باشد و تنها سپرده شرکت در مزایده بصورت فیزیکی تا ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخه ۱۷/۰۷/۱۴۰۲ به امور قراردادهای منطقه مستقر در ساختمان شهرداری منطقه ۵ به آدرس دروازه تهران روبروی پمپ بنزین، ساختمان شهرداری منطقه ۵ مراجعه نمایند .
(۳ تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت ۱۴:۳۰ روز سه شنبه مورخه ۱۸/۰۷/۱۴۰۲ در بستر سامانه ستاد در محل اتاق جلسه شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی – نبش لاله زار جنوبی – ساختمان شهرداری تبریز می باشد.
۴ ) شهرداری در رد و قبول پیشنهادات مختار است.
۵ ) به پیشنهادات مبهم، مشروط و تحویل اسناد بعد از انقضای مهلت مقرر در این آگهی و فاقد سپرده از درجه اعتبار ساقط و ترتیب اثر داده نخواهد شد
۶ )بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده است.
۷) سایر اطلاعات و جزئیات موضوع مزایده و شرایط آن در اسناد مزایده درج گردیده است که جزء لاینفک قرارداد می باشد.
۸ ) هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.
۹ ) هرگاه برنده مزایده و نفر دوم و غیره به ترتیب از تاریخ ابلاغ نتیجه ظرف مدت ۷ روز حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .