فراخوان مناقصه عمومی تک مرحله ای طبخ غذا
فراخوان مناقصه عمومی تک مرحله ای طبخ غذا
اداره کل زندان های آذربایجان شرقی در نظر دارد مناقصه عمومی تک مرحله ای خدمات طبخ غذای خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی برگزار نماید.

اداره کل زندان های آذربایجان شرقی در نظر دارد مناقصه عمومی تک مرحله ای خدمات طبخ غذای خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی برگزار نماید.