آگهی مناقصه یک مرحله ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
آگهی مناقصه یک مرحله ای شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در نظر دارد مناقصه خرید 3000.000 کیلوگرم کلروفیک با درجه حاوص 40 درصد مورد نیاز تصفیه خانه زرینه رود را بصورت الکترونیکی برگزار نماید.

شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در نظر دارد مناقصه خرید ۳۰۰۰٫۰۰۰ کیلوگرم کلروفیک با درجه حاوص ۴۰ درصد مورد نیاز تصفیه خانه زرینه رود را بصورت الکترونیکی برگزار نماید.