آگهی مناقصه عمومی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی
آگهی مناقصه عمومی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی
 شـرکت آب و فاضـلاب آذربایـجان شـرقی درنظر دارد عـملیات مربوط به چند پروژه را از طریق مناقصه (عمومی) در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به پیمانکار دارای واجد شرایط واگذار نماید.

شـرکت آب و فاضـلاب اسـتان آذربایـجان شـرقی درنظر دارد عـملیات مربوط به موضوعات مندرج در جدول زیر را:

از محل اعتبارات غیرعمرانی و از طریق مناقصه (عمومی) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار دارای واجد شرایط و دارای رتبه آب یا تاسیسات و تجهیزات یا دارای صلاحیت بهره برداری از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور متناسب با ظرفیت کاری و رشته کاری واگذار نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد بدیهی است هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف ) به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ب ) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ج) پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه یا رسید واریز وجه را بصورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ۱۹ مورخه ۱۰/۷/۱۴۰۲
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت ۸ صبح مورخه ۲۵/۷/۱۴۰۲
زمان و تاریخ بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت ۱۰ صبح مورخه ۲۵/۷/۱۴۰۲
سایت www.abfaazarbaijan.ir

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی