دانشمند انگلیسی: موجودات فرا زمینی شبیه انسان، وجود دارند!
دانشمند انگلیسی: موجودات فرا زمینی شبیه انسان، وجود دارند!

عصر تبریز: پروفسورسایمون موریس، استاد دانشگاه کمبریج معتقد است موجودات فرازمینی شبیه انسان در روند تکاملی در برخی از سیارات کشف شده شبیه زمین، حتما ظاهر شده اند! به نوشته روزنامه The Independent، پروفسورسایمون موریس ضمن بیان این مطلب می گوید:”این به معنای آن نیست که موجودات شبیه انسان در هر جرم آسمانی سکونت داشته […]

۴۲۸۷۱۲

عصر تبریز: پروفسورسایمون موریس، استاد دانشگاه کمبریج معتقد است موجودات فرازمینی شبیه انسان در روند تکاملی در برخی از سیارات کشف شده شبیه زمین، حتما ظاهر شده اند!

به نوشته روزنامه The Independent، پروفسورسایمون موریس ضمن بیان این مطلب می گوید:”این به معنای آن نیست که موجودات شبیه انسان در هر جرم آسمانی سکونت داشته باشند اما اگر هدف شما پرورش گیاه بغرنج و زیبا باشد، در نهایت حتما این گیاه سبز خواهد شد و اگر بخواهید مگس خلق کنید ، چند روش برای این کار در برابر شما شکل خواهد گرفت”.

دانشمند انگلیسی معتقد است هرچند شواهد حاکی از وجود موجودات فرازمینی شبیه انسان در سیارات دیگر وجود ندارد، به نظر می رسد انسان نباید در کاینات تنها باشد.

یادآور می شود دانشمندان سیارات فراخورشیدی هر چه بیشتری را کشف می کنند که امکان دارد حیات در آنها وجود داشته باشد و تعداد آنها در سال ۲۰۱۵ از ۱۵۰۰ تجاوز کرده است.