آگهی مزایده عمومی سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز
آگهی مزایده عمومی سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز
سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری کلانشهر تبریز در نظر دارد، محل ذوب پیه سوزی با تجهیزات موجود در محوطه سازمان واقع در روستای تازه کندبخش خسروشهر را از طریق مزایده برای یکسال واگذار نماید.

به گزارش عصرتبریز، سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری کلانشهر تبریز در نظر دارد به استناد آیین نامه معاملاتی و دستور العمل شماره ۳۴۱۴۰/۵ معاونت مالی و اقتصادی شهرداری کلانشهر تبریز، محل ذوب پیه سوزی با تجهیزات موجود در محوطه سازمان واقع در روستای تازه کند بخش خسروشهر را از طریق مزایده بصورت اجاره برای مدت یکسال بشرح زیر واگذار نماید لذا از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی دعوت بعمل می آید ضمن بازدید از محل و دریافت مدارک مزایده از تاریخ نشر آگهی بمدت ۱۵ روز به امور اداری سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز واقع در جاده آذرشهر – بعد از پلیس راه جنب پل هوایی خسروشهر کیلومتر ۷ جاده پیاذر – بعد از روستای تازه کند – نرسیده به روستای ساتلو مراجعه فرمایند.

۱- سازمان کشتارگاه هیچگونه تعهدی در قبال تامین مواد اولیه (پیه) ندارد.
۲-مبلغ پایه برای هر ماه ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (پانصد میلیون ریال) می باشد.
۳-سازمان کشتارگاه در رد یا قبول هر یک ازپیشنهادها مختار می باشد.
۴-کلیه هزینه چاپ و آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
۵-اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج تحویل خواهد شد.
۶-سپرده شرکت در مزایده ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شماره حساب ۱۱۳۵۳۰۰۷۵۶۵۱۰ نزد بانک سپه بنام سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز