کاهش ازدواج در برابر افزایش طلاق در استان آذربایجان شرقی
کاهش ازدواج در برابر افزایش طلاق در استان آذربایجان شرقی

آمارها حاکی از کاهش ۹ درصدی ازدواج و افزایش ۵ درصدی طلاق در سال ۹۳نسبت به سال ۹۲می باشد. به گزارش عصر تبریز، بر اساس آمار ثبت احوال استان در سال ۹۳ میزان فراوانی طلاق در کل استان ۸۱۴۵مورد بوده است که دارای رشد ۴.۸درصدی نسبت به سال ۹۲با فراوانی ۷۷۷۴مورد می باشد. مقایسه این […]

۲۷۸۳۵۸_۲۴۳

آمارها حاکی از کاهش ۹ درصدی ازدواج و افزایش ۵ درصدی طلاق در سال ۹۳نسبت به سال ۹۲می باشد.

به گزارش عصر تبریز، بر اساس آمار ثبت احوال استان در سال ۹۳ میزان فراوانی طلاق در کل استان ۸۱۴۵مورد بوده است که دارای رشد ۴.۸درصدی نسبت به سال ۹۲با فراوانی ۷۷۷۴مورد می باشد. مقایسه این آمار با آمار ازدواج ثبت احوال استان(۴۰۷۳۲)حاکی از آن است که در طی سال ۹۳به ازای هر ۵ازدواج،یک طلاق در استان به ثبت رسیده است! گفتنی است که در سال ۹۰ به ازای هر ۷.۷۵ازدواج یک طلاق،در سال ۹۱به ازای هر ۶.۹۵ ازدواج یک طلاق و در سال ۹۲به ازای هر ۵.۶۷ازدواج یک طلاق بوده است که نشان دهنده افزایش نسبت طلاق به ازدواج در طی چهار ساله اخیر می باشد. طبق آمار ارائه شده توسط اداره ثبت احوال استان از ۸۱۴۵مورد طلاق ثبت شده در استان، ۷۳۹۱مورد طلاق شهری و ۷۵۴مورد نیز طلاق روستایی می باشد. همچنین از ۴۰۷۳۲ مورد ازدواج ثبت شده در استان ۳۳۵۰۵مورد ازدواج شهری و ۷۲۲۷ مورد نیز ازدواج روستایی می باشد. در سال گذشته ۱۷۱۷۹ مورد ازدواج و ۴۳۳۶ مورد طلاق در کلانشهر تبریز به ثبت رسیده است. بر این اساس نسبت ازدواج به طلاق در شهر تبریز در سال ۹۲ از ۴.۲به ۳.۹۷ در سال ۹۳ رسیده است. یعنی به عبارتی از هر ۳.۹۷ازدواج در شهر تبریز یک مورد منجر به طلاق می شود! که نکته قابل توجهی می باشد. متاسفانه بعضی از شهرستان های استان نه دفتر طلاق دارند و نه دفتر ازدواج که این موضوع می بایستی مورد بررسی قرار گیرد.