آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی یک مرحله ای
آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی یک مرحله ای
شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در نظر دارد پروژه ای با اطلاعات عمومی مشروطه ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد شرایط صلاحیت دار واگذار نماید.

شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در نظر دارد پروژه ای با اطلاعات عمومی مشروطه ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد شرایط صلاحیت دار واگذار نماید.