آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره سامانه بوجاری بذر یونجه
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره سامانه بوجاری بذر یونجه
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اجاره سامانه بوجاری بذر یونجه را از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه الکترونیکی دولت واگذار نماید.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اجاره سامانه بوجاری بذر یونجه را از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه الکترونیکی دولت واگذار نماید.