آگهی مناقصه عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی
آگهی مناقصه عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی در نظر دارد پروژه های با اطلاعات عمومی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی در نظر دارد پروژه های با اطلاعات عمومی مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.