روایت متفاوت ایران و آمریکا؛ تمدید مذاکرات یا تمدید فنی؟
روایت متفاوت ایران و آمریکا؛ تمدید مذاکرات یا تمدید فنی؟

عصر تبریز: تیم ایران عدد مشخصی را برای روزهای ادامه مذاکرات اعلام نمی کند و تنها به محدودیت های امریکایی ها برای تعطیلات کنگره اشاره دارد. شاید به همین خاطر هم هست که امریکاییان عدد ۷ را مطرح کرده اند. منابع امریکایی از تمدید هفت روزه مذاکرات برای نگارش متن توافق جامع خبر می دهند […]

عصر تبریز: تیم ایران عدد مشخصی را برای روزهای ادامه مذاکرات اعلام نمی کند و تنها به محدودیت های امریکایی ها برای تعطیلات کنگره اشاره دارد. شاید به همین خاطر هم هست که امریکاییان عدد ۷ را مطرح کرده اند.

منابع امریکایی از تمدید هفت روزه مذاکرات برای نگارش متن توافق جامع خبر می دهند ولی منابع ایرانی می گویند ادامه مذاکرات تا بعد از ده تیر صرفا یک « تمدید فنی» است.

به گزارش ایرنا، در حالی که منابع متعدد حقوقی و رسانه ای امریکایی خبرنگاران حاضر در وین را از تمدید هفت روزه مذاکرات ایران و ۱+۵ برای نگارش متن توافق جامع آگاه می کردند ، گرفتن تایید از تیم ایران برای خبرنگاران ایرانی چندان آسان نبود.

پیگیری های متعدد خبرنگاران ایرانی در وین به این جملات از یک عضو تیم مذاکره کننده منجر شد: این تمدید صرفا یک تمدید فنی بر اساس قوانین امریکا و اتحادیه اروپا بود و ارتباط به مذاکرات جاری ندارد.

تیم ایران عدد مشخصی را برای روزهای ادامه مذاکرات اعلام نمی کند و تنها به محدودیت های امریکایی ها برای تعطیلات کنگره اشاره دارد. شاید به همین خاطر هم هست که امریکاییان عدد ۷ را مطرح کرده اند.

هر چه هست، نتیجه آن است که مذاکرات برای نگارش متن توافق جامع تا ده تیر پایان نخواهد یافت و در عین حال اعلام تاریخ « هفت روزه» تمدید هم لزوما به معنای پایان این کار در هفتم جولای نخواهد بود.