فرماندار تبریز: خدشه ای بر روند انتخاب شهردار تبریز در جلسه دیروز وارد نیست
فرماندار تبریز: خدشه ای بر روند انتخاب شهردار تبریز در جلسه دیروز وارد نیست
بررسی های اولیه نشان می دهد که خدشه و ایرادی بر روند انتخاب شهردار تبریز در جلسه دیرور شورا وارد نیست با این حال منتظر ارسال مصوبه این انتخاب از سوی هیأت رییسه شورای شهر هستیم.

عصر: فرماندار شهرستان تبریز گفت: بررسی های اولیه نشان می دهد که خدشه و ایرادی بر روند انتخاب شهردار تبریز در جلسه دیرور شورا وارد نیست با این حال منتظر ارسال مصوبه این انتخاب از سوی هیأت رییسه شورای شهر هستیم.

 رحیم شهرتی فر با تأکید بر این که حضور و شرکت تمامی اعضای شورای شهر تبریز در پروسه انتخاب شهردار در جلسه دیروز به منزله تصمیم و اراده آگاهانه آن در این انتخاب است افزود: بررسی های اولیه ما در فرمانداری که مبتنی بر گزارش نماینده حقوقی فرمانداری از روند برگزاری انتخابات می باشد نشان می دهد که خدشه و ایراد قانونی متوجه چگونگی و نحوه انتخاب شهردار تبریز نیست ؛ با این حال با توجه به عدم ارسال مصوبه مربوطه به فرمانداری از سوی هیأت رییسه ، اعلام نظر رسمی و قطعی ما پس از وصول این مصوبه خواهد بود.

فرماندار تبریز در عین حال ، انتخاب شهردار را از وظایف اصلی و قانونی شورای شهر دانست و تصریح کرد: تمکین به قانون و احترام به خرد جمعی در رأی گیری های شورایی، اصل موفقیت کار شورایی است و ما امیدواریم شورای اسلامی شهر تبریز در سایه همین تعاملات قانونی و ضابطه مند در انجام وظایف محوله موفق باشد./نسل تدبیر