عکس : تصویر دیده نشده از سردار سلیمانی
عکس : تصویر دیده نشده از سردار سلیمانی

عصر تبریز: در این تصویر سردار سلیمانی را در بین همرزمان نوجوان خود و در سنین جوانی مشاهده می کنید.

عصر تبریز: در این تصویر سردار سلیمانی را در بین همرزمان نوجوان خود و در سنین جوانی مشاهده می کنید.

۹۸۹۲۶_۷۹۷