بیسکویتی که ۱۹ کوییت شد! (+عکس)
بیسکویتی که ۱۹ کوییت شد! (+عکس)

عصر تبریز: کاربران فضای مجازی تصویری را منتشر کردند که نشان می دهد تعداد بیسکویت های جدید ساقه طلایی نسبت به تولیدات قبلی کمتر است.    

عصر تبریز: کاربران فضای مجازی تصویری را منتشر کردند که نشان می دهد تعداد بیسکویت های جدید ساقه طلایی نسبت به تولیدات قبلی کمتر است.

۵۰۰۷۱۷_۶۷۲