آخرین عکس ماهواره ای از دریاچه ارومیه در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ / قسمتهای سبز رنگ آب هستند.

عصر تبریز: آخرین عکس ماهواره ای از دریاچه ارومیه در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ / قسمتهای سبز رنگ آب هستند.

آخرین عکس ماهواره ای از دریاچه ارومیه

آخرین عکس ماهواره ای از دریاچه ارومیه